Ítems descripció de l'etapa de Secundària

Competencies basiques

Veure el Resum dels resultats de les

Competències Bàsiques de 4t d'ESO del curs 2013-14

Des de la nostra experiència entenem la nostra tasca com a educadors des de:

 • UNA PEDAGOGIA DE LA PRESÈNCIA: acompanyem els alumnes en el seu creixement personal.
 • UNA PEDAGOGIA DE LA SUPERACIÓ PERSONAL: cerquem estimular i incentivar l’alumnat per tal que triï el camí més adient per a aconseguir els seus objectius, segons la seva personalitat i els seus interessos.
 • UNA PEDAGOGIA DEL TREBALL: ajudem els alumnes perquè entenguin que l’esforç i la constància en el treball són valors necessaris per al seu creixement vital.
 • UNA PEDAGOGIA DE L’EXPERIMENTACIÓ: Pensem que és important que els nostres alumnes aconsegueixin entendre i expressar de manera clara els continguts curriculars dels seus estudis. En conseqüència, optem per donar molta importància als laboratoris, tallers i aules d’art, aules d’idiomes...

Característiques

 • Aquesta etapa té com a objectiu principal que l’alumnat desenvolupi les capacitats bàsiques que li permetran realitzar una vida adulta. Per aconseguir-ho, els professors de les diferents àrees plantegen a les seves classes uns continguts que afavoreixen el creixement personal i social de l’alumnat.

Currículum

 • Matèries comunes: són aquelles que han de cursar tots els alumnes.
 • Matèries optatives: depenent de les particularitats pedagògiques de cada curs i dels interessos acadèmics de l’alumne, de primer a tercer es permet que una assignatura cada quadrimestre sigui triada per l’alumne.
 • Matèries específiques: a quart curs, a més a més de les matèries comunes, els alumnes han de cursar tres matèries que han de triar entre vuit especificades directament pel Departament d’Educació. Aquestes matèries poden servir per consolidar aprenentatges bàsics o per treballar qüestions que seran útils de cara a estudis futurs.
 • Treball de síntesi: en els tres primers cursos de l’etapa, l’alumnat ha de realitzar en equip un seguit d’activitats que integren continguts de diverses matèries. Aquest treball els ajuda a entendre que els aprenentatges que obtenen a les diferents assignatures tenen aspectes relacionats.
 • Projecte de recerca: en el quart curs de l’ESO, l’alumnat ha de realitzar un projecte de recerca. Aquest projecte, que es fa en equip, està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat al voltant d’un tema escollit i acotat, sota la direcció d’un professor.

IMG 3374

 

Les nostres característiques pròpies

 • Tutoria: tot i que l’acció tutorial l’exerceix el conjunt de professors de l’etapa, cada grup de tutoria (format per 15 o 20 alumnes) està coordinat per un tutor que orienta els alumnes per tal d’afavorir-ne la seva maduresa i el seu creixement personal, i preparar-los per a una participació responsable en la societat. (4 tutors per nivell).
 • Atenció a la diversitat: Es realitzen desdoblaments en algunes assignatures per tal d’atendre correctament l’aprenentatge dels nostres alumnes.
 • Laboratoris: Per tal d’afavorir una millor comprensió dels continguts de les assignatures de física, química, biologia, electrotècnia i tecnologia industrial, el Col·legi disposa de laboratoris específics per a cadascuna d’aquestes assignatures, on els alumnes realitzen diverses pràctiques.
 • Aprenentatge d’idiomes: El Col·legi té aprovat, per part del Departament d’Educació, un Pla Experimental de Llengües Estrangeres (PELE). Aquest projecte trilingüe titulat “Je parle, du sprichst, he speaks…” pretén la millora de la competència oral mitjançant el treball que es realitza a les tres aules específiques d’idiomes (Anglès, Francès i Alemany) i en altres àmbits d’aprenentatge. En aquest sentit, des del centre s’organtizen quatre intercanvis anuals amb els col·legis Thomas Hardye School (Anglaterra), Marists Atlanta (EEUU) i Anne Frank (Alemanya). A més a més, el Col·legi ofereix a tot aquell alumne que ho desitgi la possibilitat de presentar-se des del centre a les proves d’anglès de University of Cambridge (KET, PET, First Certificated). A més a més, el Col·legi ofereix a 1r d’ESO l’Aprenentatge Integral de Continguts en Llengües Estrangeres (AICLE), en anglès, en les assignatures de Ciències Socials i Tecnologia.
 • Aules específiques: El Col·legi disposa d’una aula de dibuix tècnic i un taller d’arts, amb la finalitat que els alumnes puguin aconseguir un millor aprenentatge d’aquestes àrees.
 • Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC): En el Col·legi estem contínuament adaptant-nos a les innovacions tecnològiques: disposem de dues aules d’informàtica, d’Internet a totes les aules i de diversos espais habilitats amb ordinadors, projectors i pissarres digitals interactives (PDI). D’altra banda l’alumnat de secundària treballa algunes assignatures amb Llibre Digital en modalitat de coexistència (Llibre de text + Llibre Digital).
 • Natació: Dins de l’àrea d’Educació Física, tots els alumnes d’ESO tenen una hora setmanal de natació dins del seu horari lectiu.
 • Departaments: De manera gratuïta, el Col·legi ofereix una biblioteca especialitzada per àrees on els professors, en horari extraescolar, orienten i resolen qüestions de caràcter acadèmic plantejades pels alumnes. A més a més, aquest espai disposa de llibres de consulta i d’accés a Internet gratuït pels alumnes.
 • Jornades de convivència i creixement personal: De cara al desenvolupament personal dels nostres alumnes en l’àmbit afectiu i de valors, cada curs s’organitzen dos moments en què els nostres alumnes poden disposar d’uns espais per a si mateixos i en els que compartir amb els seus companys.
 • Campanyes solidàries: Des de l’Equip de Pastoral s’organitzen campanyes solidàries al Nadal; a més a més, al 2n. trimestre s’organitza una
 • Setmana de la Solidaritat. Amb aquestes accions, intentem que els nostres alumnes prenguin consciència de les diverses realitats que els envolten i de les accions que podem dur a terme de cara a millorar-les.
 • Agenda 21: El nostre Col·legi vol ser un lloc on imaginar i experimentar estratègies per viure d’acord amb els principis de sostenibilitat en la pràctica diària. Volem debatre obertament els problemes, que s’han de resoldre, decidir conjuntament quines són les prioritats i quines són les propostes més adequades per dur-les a terme, i executar i controlar les decisions preses col·lectivament. L’escola vol assumir la seva responsabilitat en els problemes socioambientals, analitzar el seu estat i comprometre’s en actuacions de millora al seu abast. Per aquest motiu el Col·legi està adherit al projecte Agenda 21 escolar de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Gabinet psicopedagògic: De cara a atendre millor els nostres alumnes, el Col·legi disposa d’un equip de pedagogs i psicòlegs a disposició dels alumnes i les seves famílies.
 • Servei propi de mitjapensió: Els alumnes que ho desitgin poden dinar al Col·legi, que disposa de cuina i menjador propis i que, a més a més, té habilitades zones on els alumnes poden esperar el començament de les classes de la tarda.
 • Activitats extraescolars: Tant a migdia com a la tarda, una vegada acaben les activitats curriculars el Col·legi es transforma en un centre on aprofundir en l’aprenentatge de l’anglès, aprendre a patinar o a ballar, practicar diversos esports, trobar-se amb els amics en els grups d’escoltes o en els grups de fe. A més a més, des de fa uns anys disposem d’una escola de música pròpia amb una àmplia oferta d’instruments i uns professors de primeríssima línia.

P1000062

Serveis i instal·lacions

 • Departaments i Biblioteca
 • Gabinet psicopedagògic
 • Gimnàs
 • Piscina climatitzada
 • Teatre
 • Sala d’exposicions
 • Aula de dibuix tècnic i taller d’arts
 • Aules TIC i d’informàtica
 • Aules d’anglès, francès i alemany
 • Laboratoris de biologia, física, química i tecnologia
 • Escola de música
 • Club esportiu “Maristes Sant Joan”
 • Moviments associatius: Mà Oberta i Escoltes

Horaris

 • Matí: 9.00h -13.30h (l’alumnat de 3r i 4t entra a les 8:00 h. dos matins)
 • Tarda: 15.30h -17.30h (l’alumnat de 3r i 4t té una tarda lliure setmanal)
 • El centre roman obert de 7.45h a 22.00h en activitat escolar i extraescolar.

Pastoral

Cartel lema17 18

Lema del Curs 2017-18

Lema2017banner


 logo enxarxat

logo horiz small

LOGO SED CAT1

Pots descarregar...

Menú Escola: Abril 2018

menu escolar 


Retalls d'octubre
Publicat: Març de 2018

 retalls


Col·laborem amb

university cambridge


 DelfDalf

Breus notícies del dia a dia de l'escola

  • 200 i + Viu el somni!

   Hem començat ja el curs 2016-2017, sota el lema 200 i + Viu el somni. El nombre 200 fa referència als anys que complirà l’Institut Marista el...

  • FEAC-Escola de pares

   Com ja sabeu, l’ESCOLA DE PARES és una activitat que el col·legi ofereix al començament de cada curs a totes les famílies. Entre altres, un dels...

  • Agraïment a les famílies

   Des de l’equip directiu, volem expressar el nostre agraïment a les moltes famílies que han confiat en el nostre servei propi de venda de llibres,...