Ítems descripció de l'etapa de Primària

Presentació

Finalitats de l'etapa

 • L'Educació Primària contribuirà a desenvolupar en els nens les capacitats següents:
 • Utilitzar de manera apropiada la llengua castellana i la llengua oficial pròpia de la Comunitat Autònoma.
 • Comprendre i expressar missatges senzills en una llengua estrangera.
 • Aplicar a les situacions de la vida quotidiana operacions simples de càlcul i procediments lògics elementals.
 • Adquirir les habilitats que permetin desenvolupar-se amb autonomia en l'àmbit familiar i domèstic, com també en els grups socials amb els quals es relacionen.
 • Apreciar els valors bàsics que regeixen la vida i la convivència humana i actuar d'acord amb aquests valors.
 • Utilitzar els diferents mitjans de representació i expressió artística.
 • Conèixer les característiques fonamentals del seu medi físic, social i cultural, i les possibilitats d'acció en aquest medi.
 • Valorar la higiene i la salut del propi cos, com també la conservació de la natura i el medi ambient.
 • Utilitzar l'educació física i l'esport per afavorir el desenvolupament personal.

Organització de l'etapa

 • L'Etapa de Primària atèn alumnes de 6 anys fins als 12 anys. Aquesta etapa s'organitza en tres cicles de dos cursos escolars cadascun: Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior.
 • Aquesta estructura pot permetre un major respecte vers els ritmes d'aprenentatge dels alumnes, ja que en fixar períodes més llargs d'un any com a "unitats temporals per a la programació" s'afavoreix l'atenció a la diversitat.

FESTES-0586

Avaluació

 • Entenem per avaluació l'anàlisi del procés d'ensenyament-aprenentatge que permet verificar la seva coherència i el grau d'eficàcia amb què s'ha concretat cadascun dels seus passos.
 • L'avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes serà GLOBAL i CONTÍNUA.
 • En acabar cadascun dels Cicles, els alumnes hauran d'haver adquirit uns mínims establerts pel que fa a les àrees instrumentals (àrea de llengua i àrea de matemàtiques) i uns mínims pel que fa a l'adquisició d'hàbits de treball i de convivència. En tot cas, correspon a la Comissió d'Avaluació del Centre la decisió sobre la promoció o no-promoció dels alumnes al Cicle o Etapa següent.

Relació família - escola

 • La relació entre família i escola vol ser estreta i de col·laboració mútua. L'intercanvi d'informació sobre els alumnes es duu a terme en les entrevistes amb el/la tutor/a o els mestres especialistes. Les entrevistes es poden sol·licitar en el moment en què es cregui oportú, tant des de l'escola com des de la família.
 • Entenem, també, que a l'Etapa de Primària, l'Agenda Escolar és el mitjà quotidià per a comunicar-nos família i escola.
 • El progrés realitzat pels alumnes en els seus aprenentatges quedarà reflectit a l'Informe Escolar, que es farà arribar a les famílies trimestralment.

Horari escolar

L'horari d'activitat escolar és el següent:

 • Matí: De 9:00h a 13:00h.
 • Tarda: De 15:25h a 17:25h
 • A partir de les 17:40h els alumnes que restin a l'escola hauran d'estar participant d'activitats extraescolars o a la biblioteca que estarà oberta fins les 19:30, en cap cas poden estar jugant pels patis.

 PRIMARIA-011 

Mestres especialistes

Música

 • Sra. Eva Rossini
 • Sra. Mayka Vera

Educació Física

 • Sr. Àlex Martí
 • Sr. Enric Martín
 • Sra. Eva Alberti

Informàtica

 • Sr. Eduard López

Anglès

 • Sr. Carles Astor
 • Sr. Ignasi Vilarnau

Plàstica

 • Sr. Julio Paunero
 • Sr. Carles Astor
 • Sr. Enric Martin

Suport

 • Sra. Gloria Domingo
 • Sra. Neus Pérez

Pastoral

Cartel lema17 18

Lema del Curs 2017-18

Lema2017banner


 logo enxarxat

logo horiz small

LOGO SED CAT1

Pots descarregar...

Menú Escola: Maig 2018

menu escolar 


Retalls d'Març
Publicat: Març de 2018

 retalls


Col·laborem amb

university cambridge


 DelfDalf

Breus notícies del dia a dia de l'escola

  • 200 i + Viu el somni!

   Hem començat ja el curs 2016-2017, sota el lema 200 i + Viu el somni. El nombre 200 fa referència als anys que complirà l’Institut Marista el...

  • FEAC-Escola de pares

   Com ja sabeu, l’ESCOLA DE PARES és una activitat que el col·legi ofereix al començament de cada curs a totes les famílies. Entre altres, un dels...

  • Agraïment a les famílies

   Des de l’equip directiu, volem expressar el nostre agraïment a les moltes famílies que han confiat en el nostre servei propi de venda de llibres,...