Ítems descripció de l'etapa de Batxillerat

Des de la nostra experiència entenem la nostra tasca com a educadors des de:

UNA PEDAGOGIA DE LA PRESÈNCIA: acompanyem els alumnes en el seu creixement personal.
UNA PEDAGOGIA DE LA SUPERACIÓ PERSONAL: cerquem estimular i incentivar l’alumnat per tal que triï el camí més adient per a aconseguir els seus objectius, segons la seva personalitat i els seus interessos.
UNA PEDAGOGIA DEL TREBALL: ajudem els alumnes perquè entenguin que l’esforç i la constància en el treball són valors necessaris per al seu creixement vital.
UNA PEDAGOGIA DE L’EXPERIMENTACIÓ: Pensem que és important que els nostres alumnes aconsegueixin entendre i expressar de manera clara els continguts curriculars dels seus estudis. En conseqüència, optem per donar molta importància als laboratoris, tallers i aules d’art, aules d’idiomes...

Característiques

Polivalent: presenta diverses possibilitats per a uns alumnes amb capacitats, interessos i futurs acadèmics i professionals diferents.
Integrador: fomenta una visió global i contextualitzada del saber, tot adequant-lo al creixement de la persona
Orientador: facilita que l’alumnat triï amb coherència el seu futur acadèmic i professional.

Currículum

Les matèries són de tres tipus:

 • Comunes: les cursa tot l’alumnat i tenen com a finalitat aprofundir en la formació general de l’alumnat, augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana, i aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter més transversal i afavoreixen l’aprenentatge continu.
 • Modalitat: les realitzen els alumnes que les han escollit dins de la seva pròpia modalitat de batxillerat, i tenen com a finalitat proporcionar una formació de caràcter específic vinculada a la modalitat triada que prepari per estudis posteriors i afavoreixi la inserció laboral en un camp determinat.
 • Optatives: són escollides lliurement per l’alumnat i contribueixen a completar la formació de l’alumnat aprofundint en aspectes propis de la modalitat escollida o ampliant les perspectives de la formació general. Dins l’oferta del Col·legi destaca la possibilitat de triar una segona llengua estrangera, ja sigui el francès o l’alemany.

IMG 3374b

Organització dels ensenyaments

En consonància amb la nova llei d’educació, oferim les tres modalitats de Batxillerat:

 • Modalitat d’Arts (via arts plàstiques, disseny i imatge)
 • Modalitat de Ciències i Tecnologia
 • Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

Currículum:

Matèries comunes:

 • Ciències pel món contemporani
 • Educació Física
 • Filosofia i ciutadania
 • Història de la filosofia
 • Història
 • Llengua catalana i literatura (I i II)
 • Llengua castellana i literatura (I i II)
 • Llengua estrangera (I i II)

Matèries optatives:

 • Francès
 • Alemany
 • Psicologia
 • Sociologia
 • (o una matèria de modalitat)

Matèries de modalitat:

 • Modalitat d’Arts
 • Cultura audiovisual
 • Dibuix artístic (I i II)

Les nostres característiques pròpies

 • Acompanyament inicial: Individualitzat pels nous alumnes per part de companys del centre (tutors júniors), tutors, Coordinador de Batxillerat i Cap d’estudis.
 • Tutoria: Tot i que l’acció tutorial l’exerceix el conjunt de professors de l’etapa, cada grup de tutoria (format per 15 o 20 alumnes) està coordinat per un tutor que orienta els alumnes per tal d’afavorir-ne la seva maduresa i el seu creixement personal, i preparar-los per a una participació responsable en la societat. El tutor també els orientarà de cara prendre decisions dins l’opcionalitat que ofereix l’estructura mateixa del Batxillerat i, en acabar-lo, respecte la continuïtat dels seus estudis o l’accés al món laboral, tot considerant els seus interessos i les seves característiques personals.
 • Departaments: De manera gratuïta, el Col·legi ofereix una biblioteca especialitzada per àrees on els professors, en horari extraescolar, orienten i resolen qüestions de caràcter acadèmic plantejades pels alumnes. A més a més, aquest espai disposa de llibres de consulta i d’accés a Internet gratuït pels alumnes.
 • Laboratoris: Per tal d’afavorir una millor comprensió dels continguts de les assignatures de física, química, biologia, electrotècnia i tecnologia industrial, el Col·legi disposa de laboratoris específics per a cadascuna d’aquestes assignatures, on els alumnes realitzen diverses pràctiques.
 • Aules específiques: El Col·legi disposa d’una aula de dibuix tècnic i d’un taller d’arts, amb la finalitat que els alumnes puguin aconseguir un millor aprenentatge en aquestes àrees.
 • Aprenentatge d’idiomes: Pla experimental de llengües estrangeres (PELE). El Col•legi té aprovat, per part del Departament d’Educació, aquest PELE per tal de fomentar l’aprenentatge de les llengües. Aquest projecte trilingüe titulat “Je parle, du sprichst, he speaks…” pretén la millora de la competència oral mitjançant el treball que es realitza a les tres aules específiques d’idiomes (Anglès, Francès i Alemany) i en altres àmbits d’aprenentatge. En aquest sentit, des del centre s’organtizen quatre intercanvis anuals amb els col•legis Thomas Hardye School (Anglaterra), Marists Atlanta (EEUU) i Anne Frank (Alemanya). A més a més, el Col•legi ofereix a tot aquell alumne que ho desitgi la possibilitat de presentar-se des del centre a les proves d’anglès de University of Cambridge (KET, PET, First certificated).
 • Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC): En el Col•legi estem contínuament adaptant-nos a les innovacions tecnològiques. A més a més de dues aules d’informàtica, disposem d’Internet i pissarres digitals interactives (PDI) a totes les aules.
 • Natació: Dins de l’àrea d’Educació Física, tots els alumnes de 1r. de Batxillerat tenen una hora setmanal de natació en el seu horari lectiu, i els de 2n. poden utilitzar la piscina de manera voluntària. A més a més, des del Col·legi s’oferta un curset que té com a finalitat que els nostres alumnes de Batxillerat aconsegueixin el Títol de Socorrista.
 • Àrea de religió a 2n de Batxillerat: Els alumnes s’organitzen voluntàriament en diferents seminaris (autoestima, bioètica, projecte personal i voluntariat). Dins del seminari dedicat al voluntariat, hi ha la possibilitat que els alumnes que ho desitgin aconsegueixin el Títol de Voluntari, lliurat per l’INCAVOL.
 • Agenda 21: El nostre Col·legi vol ser un lloc on imaginar i experimentar estratègies per viure d’acord amb els principis de sostenibilitat en la pràctica diària. Volem debatre obertament els problemes, que s’han de resoldre, decidir conjuntament quines són les prioritats i quines són les propostes més adequades per dur-les a terme, i executar i controlar les decisions preses col·lectivament. L’escola vol assumir la seva responsabilitat en els problemes socioambientals, analitzar el seu estat i comprometre’s en actuacions de millora al seu abast. Per aquest motiu el Col·legi està adherit al projecte Agenda 21 escolar de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Campanyes solidàries: Des de l’Equip de Pastoral s’organitzen campanyes solidàries al Nadal; a més a més, al 2n. trimestre s’organitza una Setmana de la Solidaritat. Amb aquestes accions, intentem que els nostres alumnes prenguin consciència de les diverses realitats que els envolten i de les accions que podem dur a terme de cara a millorar-les.
 • Gabinet psicopedagògic: De cara a atendre millor els nostres alumnes, el Col·legi té d’un equip de pedagogs i psicòlegs a disposició dels alumnes i les seves famílies.
 • Servei propi de mitjapensió: Els alumnes que ho desitgin poden dinar al Col·legi, que disposa de cuina i menjador propis i que, a més a més, té habilitades zones on els alumnes poden esperar el començament de les classes de la tarda.
 • Activitats extraescolars: Tant a migdia com a la tarda, una vegada acaben les activitats curriculars el Col·legi es transforma en un centre on aprofundir en l’aprenentatge de l’anglès, aprendre a patinar o a ballar, practicar diversos esports, trobar-se amb els amics en els grups d’escoltes o en els grups de fe. A més a més, des de fa uns anys disposem d’una escola de música pròpia amb una àmplia oferta d’instruments i uns professors de primeríssima línia.
 • Jornades de convivència i creixement personal: Per afavorir el desenvolupament personal del nostre alumnat en l’àmbit afectiu i de valors, cada curs s’organitzen dos moments en què els nostres alumnes disposen d’un temps per a si mateixos i per a compartir amb els seus companys.
 • Jornades d’orientació acadèmica: Tenint en compte que un dels objectius del Batxillerat és preparar l’entrada a la Universitat, s’organitzen unes jornades on persones de diferents perfils (professors universitaris, antics alumnes i professionals diversos) donen informacions als nostres alumnes de cara a triar amb correcció el seus estudis futurs.
 • Resultats de Selectivitat: Any rere any els nostres alumnes obtenen uns resultats a les Proves d’Accés a la Universitat molt superiors a la mitjana de Catalunya.

IMG 0015

Serveis i instal·lacions

 • Departaments i Biblioteca
 • Gabinet psicopedagògic
 • Gimnàs
 • Piscina climatitzada
 • Teatre
 • Sala d’exposicions
 • Aula de dibuix tècnic i taller d’arts
 • Aules TIC i d’informàtica
 • Aules d’anglès, francès i alemany
 • Laboratoris de biologia, física, química i tecnologia
 • Escola de música
 • Club esportiu “Maristes Sant Joan”
 • Moviments associatius: Mà Oberta i Escoltes

Horaris

 • Matí: 8.00h - 14.30h (segons els dies)
 • Tarda: 15.30h - 17.30h (una tarda a la setmana)
 • El centre roman obert de 7.45h a 22.00h en activitat escolar i extraescolar.

Pastoral

Cartel lema17 18

Lema del Curs 2017-18

Lema2017banner


 logo enxarxat

logo horiz small

LOGO SED CAT1

Pots descarregar...

Menú Escola: Abril 2018

menu escolar 


Retalls d'octubre
Publicat: Març de 2018

 retalls


Col·laborem amb

university cambridge


 DelfDalf

Breus notícies del dia a dia de l'escola

  • 200 i + Viu el somni!

   Hem començat ja el curs 2016-2017, sota el lema 200 i + Viu el somni. El nombre 200 fa referència als anys que complirà l’Institut Marista el...

  • FEAC-Escola de pares

   Com ja sabeu, l’ESCOLA DE PARES és una activitat que el col·legi ofereix al començament de cada curs a totes les famílies. Entre altres, un dels...

  • Agraïment a les famílies

   Des de l’equip directiu, volem expressar el nostre agraïment a les moltes famílies que han confiat en el nostre servei propi de venda de llibres,...